Schade melden bij verzekering

Schade is een algemene term die op de meeste verzekeringen van toepassing is. Zo kan er schade ontstaan aan de eigen woning als gevolg van een storm of schade aan de auto als gevolg van een ongeluk. Ook ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen tot schade leiden door een inkomensachteruitgang.

Er kan in het algemeen van schade worden gesproken als de verzekerde of een derde partij schade heeft als gevolg van letsel, als gevolg van beschadiging van zaken of als gevolg van een inkomensdaling.

Melding bij verzekeraar

Elk voorval dat tot schade leidt en die onder de dekking van een verzekering valt, zal gemeld moeten worden bij de verzekeraar. Er kan ook contact worden opgenomen met de tussenpersoon. Als er sprake is van schade aan de woning, inboedel of aan de auto dan is het van belang om eerst de verzekeraar op de hoogte te stellen voordat er reparaties worden uitgevoerd.

Het kan namelijk zo zijn dat de schade eerst vastgesteld moet worden door een schade-expert van de verzekeraar. Vooral als de schade boven een bepaalde norm uitkomt, zal de verzekeraar van de diensten van een schade-expert gebruik maken om de hoogte van de schade vast te laten stellen. Deze kan de oorzaak van de schade bijvoorbeeld vaststellen en aangeven hoe hoog de vergoeding zal zijn. Er zijn verzekeringen waarin de polisvoorwaarden vermelden dat er een mogelijkheid bestaat van een contra-expertise.

Voor het melden van schade kan er gebruik worden gemaakt van een standaard schadeformulier dat door de verzekeraar ter beschikking kan worden gesteld. Als iemand anders schade heeft geleden en de verzekerde wordt daarvan beschuldigd, zal deze contact op moeten nemen met de eigen verzekeraar.

Verschillende soorten schade

Als er sprake is van schade als gevolg van een verkeersongeval dan kunnen partijen ter plekke het daarvoor bestemde Europees schadeformulier invullen. Het schadeformulier kan ook worden ingevuld als het onduidelijk is wie de veroorzaker is van het ongeval. Indien er zich een situatie voordoet, waarin er een omvangrijke schade is ontstaan dat er direct actie moet worden ondernomen is het ook verstandig om toch eerst de tussenpersoon of verzekeraar in te lichten.

Die kunnen namelijk eventueel ondersteuning bieden en spoedeisende hulp verlenen. Ook in het geval van overlijden of bij het plotseling ziek worden tijdens de vakantie in het buitenland is het raadzaam om direct te stappen te ondernemen. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met de verzekeraar via het alarmnummer. Bij schade als gevolg van inbraak en diefstal moeten er naast het inlichten van de verzekeraar ook nog andere stappen worden ondernomen. Zo zal de politie moeten worden ingeschakeld om een proces-verbaal op te maken van de inbraak en diefstal.

Deze aangifte zal als bewijsstuk kunnen dienen voor de verzekeraar bij het claimen van de geleden schade. Ook als tijdens een vakantie kostbare zaken worden gestolen is een aangifte bij de politie vereist om voor vergoeding van kosten in aanmerking te komen. Bij geleden schade is het handig om direct na te gaan bij welke verzekeraar de schade verhaald kan worden. De meeste mensen hebben hun verzekeringen namelijk bij verschillende verzekeraars ondergebracht.